Zagreb(19) Split(8) Rijeka(7) Osijek(7) Zadar(7) Varaždin(8)
Dubrovnik(7) Karlovac(7) Velika Gorica(12) Pula(7)    
 
Zagreb Promijeni grad
INFORMIRAJ SE


Opći uvjeti povjerljivosti podataka na Grupnjaku

 

 

 

Opći uvjeti povjerljivosti podataka na Internet stranicama

 

 

Općenito

 

Ovim Općim uvjetima povjerljivosti podataka na Internet stranicama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti povjerljivosti) određuju se pravila i uvjeti povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranicama trgovačkog društva Pedeset posto d.o.o., Zagreb (u daljnjem tekstu: Pedeset posto), i koji su korištenjem Internet stranica prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka Internet stranica od Korisnika. Pod pojmom Internet stranica u sklopu ovih općih uvjeta podrazumijevaju se bilo koje i/ili sve Internet stranice koje se nalaze na domeni www.grupnjak.hr.

 

Suglasnost s Općim uvjetima povjerljivosti

 

Korištenjem samih Internet stranica Korisnici izjavljuju da su u cijelosti upoznati s uvjetima Općim uvjetima povjerljivosti, te izražavaju svoju suglasnost prihvaćanja uvjeta i pravila određenih ovim Općim uvjetima povjerljivosti. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s bilo kojim pravilom ili uvjetom navedenim u okviru ovih Općih uvjeta povjerljivosti, mole se isti da bez ikakve odgode prestanu s korištenjem Internet stranica.

 

Pedeset posto zadržava pravo da u svakom trenutku izmijeni Opće uvjete povjerljivosti na bilo koji način, a za koju izmjenu nije potrebno nikakvo prethodno upozorenje Korisnicima. Samim time, Pedeset posto savjetuje Korisnike da se radi svoje informiranosti i upoznavanja sa uvjetima i pravilima korištenja Internet stranica, periodično iznova upoznaju s Općim uvjetima povjerljivosti, a sve iz razloga što se novi Opći uvjeti povjerljivosti ili bilo koja izmjena i/ili dopuna Općih uvjeta povjerljivosti primjenjuje od trenutaka kada isti budu objavljeni na Internet stranicama, pa se svakim korištenjem Internet stranica od strane Korisnika nakon objave novih Općih uvjeta povjerljivosti ili bilo koje izmjene i/ili dopune Općih uvjeta povjerljivosti smatra da je Korisnik u cijelosti upoznat s istima te da iste prihvaća.

 

Osobni podaci

 

U smislu ovih Općih uvjeta povjerljivosti osobni podaci su podaci koji se prikupljaju od Korisnika tijekom korištenja Internet stranica, temeljem kojih se može otkriti identitet Korisnika (u daljnjem tekstu: Identifikacijski osobni podaci), a koji se prikupljaju prilikom aktivnosti Korisnika na Internet stranicama poput, ne ograničavajući se na, otvaranje korisničkog računa, naručivanje Robe/Usluga, objavljivanje sadržaja na forumima, objavljivanje komentara i mišljenja i sl. U tom slučaju Korisnik može biti zatražen da dade određene podatke o sebi (npr. ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i datum rođenja), s time da kod naručivanja Robe/Usluga Korisnik treba pružiti Pedeset posto podatke i o broju kreditne kartice, datum njene valjanosti, kodu za autorizaciju te podatke povezane s kreditnom karticom. Ukoliko Korisnik na pruži Pedeset posto tražene podatke, a koji podaci su nužni za sudjelovanje u određenoj aktivnosti na Internet stranicama, Korisniku neće biti omogućeno sudjelovanje u toj aktivnosti.

 

Pedeset posto se obvezuje koristiti Osobne podatke jedino i isključivo u svrhu pružanja usluga promotivne prodaje Robe/Usluga, kao i oglašavanja te unaprjeđivanja navedenih usluga. Isto tako, ukoliko Korisnik koristi Internet stranice za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, Pedeset posto može koristiti i spremiti navedene informacije pošiljatelja i primatelja, te koristiti iste, u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta povjerljivosti, kako bi se omogućilo Korisniku ili osobi kontaktiranoj od Korisnika da pregleda i prihvati poklon.

 

Osobne podatke Pedeset posto može otkriti i/ili dijeliti sa svojim Partnerima od kojih je Korisnik kupio Robu/Uslugu, isključivo u svrhu promoviranja Robe/Usluga tih Partnera, kao i pridruženim partnerima s kojima je suradnja nužna u svrhu pružanja usluge promotivne prodaje. Osobne podatke Pedeset posto može koristiti i u svrhu provođenja odredbi Općih uvjeta korištenja Internet stranicama, pozitivnih pravnih propisa, te u sklopu ispunjenja zakonske obveze na suradnju s tijelima javnih vlasti, po pozivu istih.

 

Pedeset posto će poduzimati sve potrebne mjere u svrhu zaštite Osobnih podataka kojima raspolaže, te će Osobne podatke Korisnika čuvati na serveru kojemu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Pedeset posto i ovlaštene osobe pružatelja usluga. Unatoč navedenim mjerama predostrožnosti, Korisnik mora biti svjestan rizika kod prijenosa podataka putem interneta, te da Pedeset posto ne snosi odgovornost za radnje bilo koje treće osobe koja može primiti predmetne podatke tijekom prijenosa istih. Korisnik može pristupiti svojim Osobnim podacima pomoću svoje e-mail adrese i kriptirane zaporke.

 

Neosobni podaci

 

U smislu ovih Općih uvjeta povjerljivosti neosobni podaci su podaci koji se prikupljaju od Korisnika tijekom korištenja Internet stranica, temeljem kojih se ne može otkriti identitet Korisnika (u daljnjem tekstu: Neosobni podaci). Neosobni podaci uključuju, ne ograničavajući se na, Uniform Resource Locator (u daljnjem tekstu: URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije nego je otvorio Internet stanicu, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja Internet stranice, vrste pretraživača koje Korisnik koristi, te Internet Protocol (u daljnjem tekstu: IP) adresu Korisnika. Pedeset posto, kao i njegovi pružatelji usluga i oglašivači, može automatski prikupljati Neosobne podatke kada Korisnik posjeti Internet stranicu, a sve uz pomoć adekvatnih elektronskih alata (cookies, web bacon, pixel tag alati i sl.).

 

Pedeset posto će koristiti Neosobne podatke u svrhu administriranja Internet stranice, analizu trendova, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima, suradnju sa javnim službama za provođenje zakona, kao i s ovlaštenim pružateljima usluga i oglašivačima, sve u svrhu ocjene efikasnosti pružanja usluga promotivne prodaje, kao i ocjene efikasnosti tehnologije za pružanje navedene usluge. Neosobne podatke Pedeset posto može koristiti i/ili dijeliti s Partnerima, pridruženim partnerima i oglašivačima, sve za kako bi se preko uporabe mrežnih oglasa o robama i uslugama Korisnici upoznali s robama i uslugama za koje mogu imati interes, te kako bi se pratila i analizirala statistika korištenja Internet stranica i poboljšavala kvaliteta istih.

 

Izmjena, nadopuna i brisanje podataka

 

Korisnici mogu u svako doba zatražiti od Pedeset posto izmjenu i/ili nadopunu svojih podataka kojima Pedeset posto raspolaže u skladu s ovim Općim uvjetima povjerljivosti, kao i brisanje podataka o korisničkom računu. Pri navedenom Korisnici moraju biti svjesni činjenice da uvijek nije tehnički moguće iz svih sustava izbrisati sve podatke o Korisniku.

 

Promotivne i administrativne e-mail poruke

 

Preduvjet sudjelovanja u promotivnim prodajama, tj. kupnje Robe/Usluge s posebnim popustom, jest davanje suglasnosti od strane Korisnika da mu od strane Pedeset posto budu dostavljane e-mail poruke u svrhu promidžbe djelatnosti Pedeset posto, promidžbe robe/usluga na promotivnoj prodaji (promotivne e-mail poruke), kao i poruke od strane administratora Internet stranica u svrhu korištenja istih (administrativne e-mail poruke). Promotivne e-mail poruke obuhvaćaju osim promidžbenih poruka Pedeset posto i promidžbene poruke Partnera, pridruženih partnera i oglašivača. Primanje administrativnih e-mail poruka Korisnik ne može isključiti, dok u svezi promotivnih e-mail poruka Korisnik ima izbor da li iste želi primati ili ne. Ukoliko Korisnik ne želi primati promotivne e-mail poruke, Korisnik o tom otkazivanju mora izvijestiti Pedeset posto slanjem e-mail poruke, a u kojem slučaju će pretplata Korisnika biti otkazana. 

 

Praćenje podataka

 

U svrhu olakšavanja pristupa i korištenja Internet stranicama, tijekom korištenja Internet stranica na računalo Korisnika bit će spremane tekstualne datoteke u svrhu čuvanja podataka (cookie), i to kako cookie datoteke Pedeset posto, tako i cookie datoteke Partnera, pridruženih partnera ili oglašivača. Navedene datoteke Pedeset posto spremaju se i koriste isključivo sa svrhom određenom ovim Općim uvjetima povjerljivosti. S druge strane, Pedeset posto nema mogućnost kontrole nad cookie datotekama drugih osoba. Korisnik ima mogućnost u postavkama svog Internet pretraživača podesiti mogućnost odbijanja prihvata cookie datoteka, međutim, u tom slučaju Pedeset posto ne jamči za ispravan rad Internet stranica. Osim navedenih cookie datoteka, Pedeset posto može pratiti podatke i putem drugih uobičajenih tehnologija, poput pixel tags i web beacons, a koji se također koriste za praćenje uporabe Internet stranica i promocija.

 

Ostalo

 

Ovi Opći uvjeti povjerljivosti odnose se jedino i isključivo na uporabu Internet stranica Pedeset posto, i na podatke prikupljene od Korisnika od strane Pedeset posto. Internet stranice trećih osoba podliježu pravnom tumačenju zaštite osobnih podataka na način kako je to navedeno na tim stranicama, te Pedeset posto ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje trećih osoba s prikupljenim podacima.

 

Budući da je Općim uvjetima korištenja Internet stranica određeno da Korisnicima ne mogu biti maloljetnici mlađi od 14 godina, Pedeset posto neće niti prikupljati podatke takvih osoba.

 

Ukoliko Korisnici tijekom objave podataka na Internet stranicama, ili tijekom javne razmjene podataka na Internet stranicama objave svoju e-mail adresu, Pedeset posto ne snosi odgovornost ukoliko isti počnu dobivati neželjene poruke (spam) na tu adresu.

 

Na pojmove korištene u ovim Općim uvjetima povjerljivosti primjenjuju se tumačenja navedena u Općim uvjetima korištenja Internet stranica, navedenim na ovim Internet stranicama.

 

Ističe se da su naslovi iznad poglavlja ovih Općih uvjeta povjerljivosti postavljeni samo radi lakšeg snalaženja, te da isti niti na koji način ne utječu na tumačenje ovih Općih uvjeta povjerljivosti. U slučaju ništetnosti, pobojnosti ili neprovedivosti bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta povjerljivosti takva ništetna, pobojna ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta povjerljivosti. U slučaju bilo kakvih sporova koji mi mogli nastati temeljem korištenja Internet stranica ili u slučaju tumačenja i/ili provedbe Općih uvjeta povjerljivosti, korištenjem Internet stranica Korisnik izražava suglasnost za nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.