Zagreb(19) Split(8) Rijeka(7) Osijek(7) Zadar(7) Varaždin(8)
Dubrovnik(7) Karlovac(7) Velika Gorica(12) Pula(7)    
 
Varaždin Promijeni grad
INFORMIRAJ SE


Opći uvjeta prodaje na Internet stranicama Grupnjak.hr

 

 

Opći uvjeti prodaje na Internet stranicama

 

 

Općenito

 

Ovim Općim uvjetima prodaje na Internet stranicama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti prodaje) određuju se uvjeti i pravila promotivne prodaje robe i/ili usluge iz asortimana partnera (u daljnjem tekstu: Roba/Usluga), a koju prodaju će na Internet stranicama organizirati i voditi trgovačko društvo Pedeset posto d.o.o., Zagreb (u daljnjem tekstu: Pedeset posto) u ime i za račun partnera (u daljnjem tekstu: Promotivna prodaja), i to na način da će Korisnicima, kao kupcima (u daljnjem tekstu: Kupci) biti omogućeno kupiti robu/usluge s posebnim jednokratnim popustom (u daljnjem tekstu: Poseban popust), pod uvjetom da se u određenom vremenskom razdoblju trajanja ponude prikupi minimalan broj kupaca određen za tu promotivnu prodaju od strane partnera koji isporučuje robu/uslugu (u daljnjem tekstu: Partner).

 

Uvjeti Promotivne prodaje

 

Za vrijeme trajanja Promotivne prodaje Pedeset posto će na svojim Internet stranicama imati objavljen oglas Kupcima da mogu ostvariti kupnju Robe/Usluge Partnera s Posebnim popustom, uz naznaku redovne maloprodajne cijene prije Posebnog popusta i promotivne cijene nakon Posebnog popust, u kojim cijenama će biti uključen PDV, sve ukoliko u određenom vremenu trajanja ponude dovoljan broj Kupaca, koji će također biti naznačen, naruči Robu/Uslugu Partnera, također uz naznaku maksimalnog broja pojedinačne Robe/Usluge za koji se daje Poseban popust. Predmetna Promotivna prodaja završava: (a) u trenutku kad Pedeset posto zaprimi maksimalan broj narudžbi za Robu/Uslugu koja je predmetom Promotivne prodaje; ili (b) u trenutku isteka vremena trajanja Promotivne prodaje.

 

Uspješnost promotivne prodaje.

 

Ukoliko se u trenutku isteka vremena trajanja Promotivne prodaje sakupilo dovoljno narudžbi za Robu/Uslugu ili je Promotivna prodaja prestala iz razloga što se sakupio maksimalan broj narudžbi za Robu/Uslugu, Promotivna prodaja se smatra uspješnom, te će Pedeset posto od Kupaca koji su dali narudžbe naplatiti u ime i za račun Partnera kupoprodajnu cijenu Robe/Usluge s Posebnim Popustom. S druge strane, ukoliko do trenutka isteka vremena trajanja Promotivne prodaje kupci ne naruče dovoljan broj pojedinačne Robe/Usluga, Promotivna prodaja se neće smatrati uspješnom te će učinjene narudžbe kupaca bit stornirane. O uspješnosti ili neuspješnosti Promotivne prodaje Pedeset posto će bez odgode izvijestiti Kupce.

 

Plaćanje cijene Robe/Usluge

 

Rezervacijom ponude Kupac se slaže da će njegova kartica biti naplaćena ukoliko Promotivna prodaja bude uspješna tj. ukoliko ju rezervira minimalni broj kupaca određen za tu ponudu. Kupoprodajna cijena Robe/Usluge plaća se isključivo jednokratno, te nisu moguće nikakve obročne otplate, kao što nisu moguća niti izravna plaćanja Robe/Usluge Partneru.

 

Kuponi

 

U slučaju uspješne Promotivne prodaje Pedeset posto će izdati Kupcima Kupone koji predstavljaju dokaz o kupnji Robe/Usluge i temeljem kojih Kupci ostvaruju pravo preuzeti od Partnera kupljenu Robu/Uslugu. U Kuponu će biti naznačeni osobni podaci Kupca, količina Robe/Usluge na koju Kupac ostvaruje pravo, kao i vrijeme u kojem Kupac ima pravo preuzeti Robu/Uslugu. Kupon vrijedi do datuma navedenog na Kuponu, te se ne može produžavati njegova valjanost. Nakon isteka valjanosti Kupona Kupac gubi pravo na preuzimanje Robe/Usluge, kao i pravo na povrat kupoprodajne cijene.

 

Svi Kuponi predstavljaju vlasništvo Partnera koji ih je izdao, te ih Kupac ne može prenijeti na drugu osobu. Niti Partneri, niti Pedeset posto ne odgovaraju za izgubljene ili ukradene Kupone. Zabranjeno je svako kopiranje, reproduciranje, ili trgovanje Kuponima, osim ukoliko to nije izričito dozvoljeno u pojedinoj ponudi. U slučaju uporabe ili pokušaja uporabe Kupona koje nije u skladu s ovim uvjetima, Kupon će postati nevažeći.  Kupon ne može biti kombiniran s nekim drugim kuponom, poklon-bonom, bonovima trećih strana, promocijama ili drugim posebnim popustima, osim ako drugačije nije izričito određeno u pojedinoj ponudi.

 

Preuzimanje Robe/Usluga

 

Robu/Uslugu može preuzeti od Partnera isključivo osoba navedena u Kuponu. Budući da Pedeset posto vrši predmetnu Promotivnu prodaju isključivo u ime i za račun Partnera, sve odgovornosti za Robu/Uslugu, odnosno manjkove i nedostatke istih, snosi isključivo Partner, a ne Pedeset posto.

 

Odgovornosti

 

Za bilo kakve ozljede, bolesti i štete bilo koje druge vrste, prouzrokovane upotrebom Robe/Usluge, odgovornost snosi jedino i isključivo Partner. Samim time, Kupci nemaju pravo postavljati prema Pedeset posto nikakve zahtjeva za naknadu štete proizašle upotrebom Robe/Usluge. Isto tako, ukoliko Kupac ne uspije iskoristiti Kupon u skladu objavljenim uvjetima ili opisom Robe/Usluge, budući da su uvjeti, kao i opis Robe/Usluge, objavljeni isključivo po nalogu Partnera, za bilo koju naknadu zbog neiskorištene vrijednosti Kupona Kupcu odgovara jedino i isključivo Partner.

 

Razno

 

Na pojmove korištene u ovim Općim uvjetima prodaje primjenjuju se tumačenja navedena u Općim uvjetima korištenja Internet stranica, navedenim na ovim Internet stranicama. Tamo navedeni uvjeti promjena Općih uvjeta korištenja Internet stranica na istovjetan način se primjenjuju i na promjenu ovih Općih uvjeta prodaje.

 

Ističe se da su naslovi iznad poglavlja ovih Općih uvjeta prodaje postavljeni samo radi lakšeg snalaženja, te da isti niti na koji način ne utječu na tumačenje ovih Općih uvjeta prodaje. U slučaju ništetnosti, pobojnosti ili neprovedivosti bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta prodaje takva ništetna, pobojna ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta prodaje.

 

U slučaju bilo kakvih sporova koji mi mogli nastati temeljem korištenja Internet stranica ili u slučaju tumačenja i/ili provedbe Općih uvjeta prodaje, korištenjem Internet stranica Korisnik izražava suglasnost za nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.