Zagreb(19) Split(8) Rijeka(7) Osijek(7) Zadar(7) Varaždin(8)
Dubrovnik(7) Karlovac(7) Velika Gorica(12) Pula(7)    
 
Varaždin Promijeni grad
INFORMIRAJ SE


Opći uvjeti korištenja internet stranice Grupnjak.hr

 

Opći uvjeti korištenja internet stranica

 

 

Općenito

 

Ovim Općim uvjetima korištenja internet stranica (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju se uvjeti i pravila korištenja ovih internet stranica (u daljnjem tekstu: Internet stranice), a kojih Internet stranica je izdavač i vlasnik trgovačko društvo Pedeset posto d.o.o. (u daljnjem tekstu: Pedeset posto) od strane posjetitelja istih kao korisnika (u daljnjem tekstu: Korisnici).

 

Sastavni dio ovih Općih uvjeta čine i Opći uvjeti prodaje na Internet stranicama, te Opći uvjeti povjerljivosti podataka na Internet stranicama.

 

Korisnici ovih Internet stranica ne mogu biti osobe mlađe od 14 (slovima: četrnaest) godina, te je korištenje Internet stranica osobama ispod navedene životne dobi zabranjeno.

 

Suglasnost s Općim uvjetima

 

Korištenjem samih Internet stranica Korisnici izjavljuju da su u cijelosti upoznati s Općim uvjetima, te izražavaju svoju suglasnost prihvaćanja uvjeta i pravila određenih ovim Općim uvjetima. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s bilo kojim pravilom ili uvjetom navedenim u okviru ovih Općih uvjeta, mole se isti da bez ikakve odgode prestanu s korištenjem Internet stranica.

 

Pedeset posto zadržava pravo da u svakom trenutku izmijeni Opće uvjete na bilo koji način, a za koju izmjenu nije potrebno nikakvo prethodno upozorenje Korisnicima. Samim time, Pedeset posto savjetuje Korisnike da se radi svoje informiranosti i upoznavanja sa uvjetima i pravilima korištenja Internet stranica, periodično iznova upoznaju s Općim uvjetima, a sve iz razloga što se novi Opći uvjeti ili bilo koja izmjena i/ili dopuna Općih uvjeta primjenjuje od trenutaka kada isti budu objavljeni na Internet stranicama, pa se svakim korištenjem Internet stranica od strane Korisnika nakon objave novih Općih uvjeta ili bilo koje izmjene i/ili dopune Općih uvjeta smatra da je Korisnik u cijelosti upoznat s istima te da iste prihvaća.

 

Internet stranice

 

Pod pojmom Internet stranica u sklopu ovih općih uvjeta podrazumijevaju se bilo koje i/ili sve Internet stranice koje se nalaze na domeni www.grupnjak.hr.

Pedeset posto će ulagati sve napore kako bi omogućio funkcionalnost Internet stranica bez prestanka (24 sata dnevno 7 dana u tjednu). Međutim, u slučaju nedostupnosti i/ili nefunkcionalnosti Internet stranica u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, Pedeset posto ne snosi i/ili ne može snositi nikakvu odgovornost za možebitnu štetu koju bi zbog nedostupnosti i/ili nefunkcioniranja Interne stranica pretrpio Korisnik.

 

Pedeset posto zadržava pravo u svakom trenutku promijeniti sadržaj i/ili druge karakteristike Internet stranica. Iako će Pedeset posto ulagati sve napore kako bi korištenje Internet stranica bilo sigurno za Korisnika, Pedeset posto ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko tijekom prijenosa informacija na internetu za vrijeme korištenja Internet stranica Korisnik pretrpi bilo kakav gubitak podataka.

 

Autorska prava i prava intelektualnog vlasništva

 

Svi i bilo koji sadržaji koji se nalaze na Internet stranicama, uključujući, ne ograničavajući se na tekstove, slike, skice, video ili audio zapise, predstavljaju isključivo vlasništvo Pedeset posto te je bilo kakvo kopiranje, distribucija, mijenjanje, prijenos, prikazivanje i/ili objavljivanje na bilo koji drugi način, bez izričite pisane suglasnosti Pedeset posto, najstrože zabranjeno. Prekršitelji ove zabrane izlažu se riziku kaznenog progona, kao i građanskim postupcima radi naknade štete i povrede prava Pedeset posto. Korisnicima je omogućeno preuzimanje, spremanje i ispisivanje predmetnih sadržaja na Internet stranicama jedino i isključivo u vrhu vlastite uporabe.

 

U slučaju objave sadržaja bilo koje vrste od strane Korisnika, Korisnik izjavljuje i jamči da je nositelj prava na tim sadržajima izričito ovlastio Korisnika za takvo objavljivanje, te da je dao Pedeset posto beznaknadno pravo na korištenje takvog sadržaja, kao i pravo mijenjati, objaviti, kopirati ili repoducirati bilo koji sadržaj kojeg Korisnik učini dostupnim na Internet stranicama.

 

Isto tako, Korisnici ovlašćuju Pedeset posto da u svrhu promocije Internet stranica koristi bilo koji sadržaj objavljen od strane Korisnika, a pogotovo njihovu međusobnu komunikaciju, komentare, mišljenja i poruke, i to bez ikakve naknade, prostorno i vremenski neograničeno.

 

Bez izričitog pisanog odobrenja izdanog od Pedeset posto nije dopušteno stavljati poveznice na Internet stranice s bilo kojih drugih internet stranica, a i u slučaju izdavanja takvog odobrenja Pedeset posto zadržava diskrecijsko pravo oduzimanja takve dozvole.

 

Obveze Korisnika

 

Korisnici su dužni koristiti se ovim Internet stranicama na način da se u cijelosti pridržavaju ovih Općih uvjeta, kao i pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske. Korisnicima je zabranjeno korištenje ovih Internet stranica u svrhu reklamiranja vlastitih proizvoda i/ili usluga, ili reklamiranja proizvoda i/ili usluga bilo koje druge pravne ili fizičke osobe, bez izričite pisane suglasnosti Pedesetposto, kao i za promidžbu internet stranica drugih fizičkih ili pravnih osoba, kao i za promidžbu bilo kakvih vjerskih, političkih ili bilo drugih uvjerenja.

 

Isto tako, Korisnicima je zabranjeno objavljivanje bilo kojeg sadržaja kojim bi se kršila autorska ili bilo koja druga prava bilo koje osobe, kao što je zabranjeno objavljivati sadržaje bilo koje vrste, a koji sadržaj je uvredljive i/ili klevetničke prirode, ili isti na bilo koji način vrijeđa prava osobnosti bilo koje osobe po bilo kojem osnovu, uključujući, ne ograničavajući se na, rasu, boju kože, spol, spolno opredjeljenje, bračno stanje, porodične obveze, dob, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovno stanje, rođenje, društveni položaj, članstvo ili nečlanstvo u političkoj stranci, te tjelesne ili duševne poteškoće.

 

Nadzor nad provedbom Općih uvjeta

 

Korisnici su suglasni da će Pedeset posto nadzirati sadržaj na ovim Internet stranicama, uključujući i međusobnu komunikaciju između Korisnika putem Internet stranica, a sve u svrhu osiguranja poštivanja uvjeta korištenja Internet stranica postavljenih ovim Općim uvjetima. Time su Korisnici suglasni da je bilo koja komunikacija i/ili objava sadržaja na Internet stranicama javna, te da se nadziranjem iste ne krše prava na privatnost, povjerljivost ili bilo koja druga prava Korisnika.

 

U slučaju povreda bilo koje obveze Korisnika iz Općih uvjeta, ili čak i sumnje u mogućnost povrede predmetnih obveza i zabrana, Pedeset posto ima diskrecijsko pravo isključiti bilo kojeg Korisnika od korištenja Internet stranica, kao i pravo uskratiti objavu i/ili ukloniti bilo koji sadržaj Korisnika, a objavom kojeg sadržaja se krše obveze iz ovih Općih uvjeta. U slučaju sumnje u kršenje uvjeta određenih Općim uvjetima Pedeset posto ima diskrecijsko pravo ukinuti bilo koji korisnički račun Korisnika, kao i njegove zaporke.

 

Isključenje odgovornosti

 

Korisnici koriste Internet stranice isključivo na vlastitu odgovornost. Pedeset posto ne odgovara za točnost, potpunost i/ili kvalitetu sadržaja prikazanog na Internet stranici, kao niti da će ove Internet stranica, odnosno server koji omogućava dostupnost istih, biti oslobođene virusa i/ili nekih drugih komponenata koje Korisniku mogu uzrokovati gubitak podataka ili štetu bilo koje druge vrste. Isto tako, Pedeset posto ne odgovara niti za sadržaj internet stranica na koje se upućuje s ovih Internet stranica (linkovi). Ukoliko bilo kakva šteta bude uzrokovana korištenjem internet stranica na koje upućuju ove Internet stranice, u obzir može doći jedino odgovornost autora tih stranica.

 

Korisnici se upozoravaju da je Pedeset posto distributer, a ne izdavač sadržaja kojeg pribavljaju i objavljuju na Internet stranicama treće osobe i Korisnici, pa samim time Pedeset posto nema niti utjecaja nad tim sadržajem. Samim time, sva mišljenja, komentari, izjave, ponude, savjeti ili druge informacije postavljeni od strane trećih osoba dolaze jedino i isključivo od strane tih osoba, a ne od strane Pedeset posto, te time Pedeset posto ne može biti odgovorno za točnosti ili vjerodostojnost bilo kojeg mišljenja, komentara, izjave, ponude, savjeta ili druge informacije, kao niti za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu time što se Korisnik pouzdao na navedene informacije dobivene putem Internet stranica. Korisnik je dužan sam ocijeniti točnost, pouzdanost, kompletnost ili korisnost bilo kojeg sadržaja koji je dostupan putem Internet stranice.

 

Odgovornost i naknada štete

 

Za bilo koju povredu obveza iz ovih Općih uvjeta od strane Korisnika svu odgovornost snose jedino i isključivo korisnici. To znači da za povredu bilo kojeg prava Pedeset posto, drugih Korisnika ili bilo koje treće pravne ili fizičke osobe, a koja povreda je uzrokovana postupanjem Korisnika suprotno Općim uvjetima i/ili zakonskim obvezama propisanim pozitivnim pravnim propisima, oštećenoj osobi odgovara jedino i isključivo Korisnik koji je uzrokovao takvu povredu.

 

U slučaju da zbog kršenja obveza iz ovih Općih uvjeta od strane Korisnika bilo koja pravna i/ili fizička osoba postavi bilo kakav zahtjev prema Pedeset posto, Korisnik koji je uzrokom takvog zahtjeva obvezuje se nadoknaditi Pedeset posto bilo koji iznos isplaćen osobi koja je postavila zahtjev, kao i nadoknaditi Pedesetposto cjelokupan iznos pretrpljene štete.

 

Razno

 

Ističe se da su naslovi iznad poglavlja ovih Općih uvjeta postavljeni samo radi lakšeg snalaženja, te da isti niti na koji način ne utječu na tumačenje ovih Općih uvjeta. U slučaju ništetnosti, pobojnosti ili neprovedivosti bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta takva ništetna, pobojna ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta. U slučaju bilo kakvih sporova koji mi mogli nastati temeljem korištenja Internet stranica ili u slučaju tumačenja i/ili provedbe Općih uvjeta, korištenjem Internet stranica Korisnik izražava suglasnost za nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.